Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden

Notariskantoor Martine Boersen

1. Definities

 1. Opdrachtnemer: “Notariskantoor Martine Boersen” is een handelsnaam van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid MB Notariaat B.V., gevestigd te Weesp en kantoorhoudende aan de Leeuwenveldseweg 16, 1382 LX Weesp, ingeschreven in het handelsregister onder nummer 76372057. “Notariskantoor Martine Boersen” en “MB Notariaat B.V.” hierna te noemen “NMB”. Alle opdrachten worden geacht uitsluitend te zijn gegeven aan en aanvaard door NMB, ook indien het de uitdrukkelijke of stilzwijgende bedoeling is dat een opdracht door een bepaalde persoon zal worden uitgevoerd. NMB is derhalve de opdrachtnemer.
 2. Opdrachtgever: De opdrachtgever is de cliënt.
 3. De cliënt: De cliënt is een of meer natuurlijke personen of rechtspersonen, die NMB opdracht geven tot het verrichten van werkzaamheden.
 4. Notaris: de notaris, haar waarnemer(s) en haar medewerkers die (mede) met de uitvoering van de opdrachten zijn belast.
 5. Opdracht: de overeenkomst in de zin van artikel 7:400 Burgerlijk Wetboek waarbij de notaris zich jegens de opdrachtgever verplicht tot het verrichten van bepaalde diensten.

2. Toepassingsgebied

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten waarbij de cliënt aan NMB opdracht heeft gegeven tot het verrichten van werkzaamheden. Afwijking van deze algemene voorwaarden is slechts mogelijk bij schriftelijke overeenkomst tussen de cliënt en NMB.
 2. Bij de aanvaarding van alle opdrachten is het bepaalde in de artikelen 7:404 BW en 7:407 lid 2 BW uitgesloten.
 3. Deze algemene voorwaarden zijn mede gemaakt ten behoeve van de bestuurder(s) van NMB en van al de (kandidaat-)notarissen en al de overige personen die bij, voor of namens NMB werkzaam zijn. Ook derden die bij de uitvoering van de opdracht zijn ingeschakeld, kunnen een beroep doen op deze algemene voorwaarden.
 4. De opdracht wordt uitsluitend uitgevoerd ten behoeve van de cliënt. Derden kunnen geen rechten ontlenen aan de inhoud van de door de cliënt gevraagde werkzaamheden, dan wel aan wijze waarop al dan niet uitvoering is gegeven aan de opdracht.

3. Zorgvuldigheid

De notaris zal zich inspannen om bij de uitvoering van de opdracht de vereiste zorgvuldigheid en deskundigheid in acht te nemen. De opdrachtgever zal aan de notaris gevraagd en ongevraagd alle informatie geven, die nodig is voor de juiste uitvoering van de opdracht en staat in voor de juistheid en volledigheid van deze informatie.

4. Beperking aansprakelijkheid

 1. De aansprakelijkheid is beperkt tot de dekking waarvoor een beroepsaansprakelijkheidsverzekering is afgesloten, vermeerderd met het eventuele eigen risico. In de voor de notaris geldende Beroeps- en gedragsregels zijn minimumnormen opgenomen waaraan de verzekering moet voldoen. Als om welke reden dan ook geen uitkering op grond van deze verzekering plaatsvindt, is de aansprakelijkheid beperkt tot een bedrag gelijk aan het voor de uitvoering van de desbetreffende opdracht in rekening gebrachte honorarium voor de werkzaamheden waaruit dan wel waardoor de schade is ontstaan, met een maximum van € 5.000,00.
 2. De aansprakelijkheidsbeperking geldt ook als NMB aansprakelijk wordt gesteld voor schade die direct of indirect voortvloeit uit het niet deugdelijk functioneren van de door NMB bij de uitvoering van de opdracht gebruikte apparatuur, software, gegevensbestanden, registers of andere zaken.
 3. Een eventuele vordering tot schadevergoeding kan niet worden ingesteld tegen werknemers van NMB, overige personen die bij, voor of namens NMB werkzaam zijn of waarmee een samenwerkingsverband is aangegaan en ook niet tegen bestuurders van rechtspersonen die verantwoordelijk zijn voor het uitvoeren van de werkzaamheden of waarmee een samenwerkingsverband is aangegaan.
 4. Elk recht op schadevergoeding vervalt in elk geval twaalf maanden na de gebeurtenis waaruit de aansprakelijkheid direct of indirect voortvloeit; hiermee wordt niet uitgesloten het bepaalde in artikel 6:89 BW.

5. Hoofdelijkheid

Als een opdracht wordt verleend door meerdere personen, is ieder van hen hoofdelijk aansprakelijk voor het betalen van de rekening voor de werkzaamheden van NMB. Als de opdracht wordt verstrekt door een natuurlijk persoon namens een rechtspersoon dan wordt de opdracht geacht mede door de natuurlijk persoon te zijn verleend.

6. Inschakelen derden

De notaris is bevoegd bij de uitvoering van de opdracht voor rekening van de opdrachtgever derden in te schakelen. Bij het inschakelen van derden neemt de notaris steeds de nodige zorgvuldigheid in acht. NMB is niet aansprakelijk voor tekortkomingen van ingeschakelde derden. NMB wordt geacht door de cliënt gemachtigd te zijn om eventuele aansprakelijkheidsbeperkingen van derden namens de cliënt te aanvaarden. De kosten voor het inschakelen van derden zijn voor rekening van de cliënt.

7. Kosten dienstverlening

 1. De notaris licht de cliënt tijdig en duidelijk voor over de financiële consequenties van zijn inschakeling. Het honorarium wordt vastgesteld op basis van de aan de opdracht bestede uren vermenigvuldigd met het door NMB gehanteerde uurtarief, tenzij anders is overeengekomen, en vermeerderd met eventuele kosten van derden.
 2. Als NMB werkzaamheden verricht naar aanleiding van een koopovereenkomst, wordt het honorarium bij partijen in rekening gebracht zoals dat in de koopovereenkomst door partijen is afgesproken. Als hierover niets is afgesproken, dan brengt NMB het honorarium in rekening bij koper.
 3. NMB deelt tijdig aan de cliënt mee wanneer meer kosten in rekening zullen worden gebracht dan afgesproken.
 4. NMB mag de kosten van zijn werkzaamheden niet brengen ten laste van een andere opdracht, een ander deel van de opdracht of een ander dan de cliënt.
 5. Ook werkzaamheden die verricht worden, zonder dat deze uiteindelijk leiden tot een notariële akte, vallen onder de opdracht. NMB is bevoegd voor deze werkzaamheden als ook na een ingetrokken opdracht aan de cliënt de kosten in rekening te brengen op basis van de door de notaris aan de opdracht bestede uren vermenigvuldigd met het door NMB gehanteerde uurtarief, tenzij anders is overeengekomen.
 6. NMB behoudt zich het recht voor om (uur)tarieven te wijzigen.

8. Aanvaarden opdracht

Een opdracht geldt als aanvaard:

 • als de opdracht door de opdrachtnemer is bevestigd aan de cliënt; dan wel
 • als de cliënt een namens NMB op verzoek van de cliënt gemaakte ontwerp-akte dan wel een uitgebracht persoonlijk advies in ontvangst neemt; dan wel
 • als NMB een koopovereenkomst ontvangt waarin is bepaald dat de notaris de akte van levering zal verlijden, en alle werkzaamheden ter zake start.

9. Betaling

Rekeningen moeten binnen veertien dagen na factuurdatum betaald worden, tenzij anders is overeengekomen of anders door NMB op of bij de rekening is vermeld. Bij overschrijding van deze termijn is de cliënt in verzuim. De cliënt is dan een vertragingsrente (gelijk aan de wettelijke rente) en incassokosten verschuldigd. De incassokosten worden berekend aan de hand van het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten.

Als de cliënt een rechtspersoon is of een natuurlijk persoon die handelt in de uitoefening van zijn/haar beroep of bedrijf, dan wordt in afwijking van het hiervoor vermelde besluit als incassokosten 15% van de openstaande vordering gerekend, met een minimum van € 250,00.

10. WWFT

Op de dienstverlening van NMB is de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme van toepassing. In dat kader is de notaris onder meer verplicht:

 • in verband met de dienstverlening aan de cliënt een ‘cliëntenonderzoek’ uit te voeren, welk onderzoek onder meer het vaststellen en verifiëren van de identiteit omvat; en
 • zonder medeweten van de bij de opdracht betrokken partijen melding bij de Financial Intelligence Unit-Nederland (FIU-Nederland) te doen als zich een ongebruikelijke situatie of transactie voordoet.

11. Uitbetaling gelden

Een vordering op NMB vanwege de uitbetaling van geld op grond van de rechtshandeling die in een akte is opgenomen, kan niet worden gecedeerd of verpand. De notaris betaalt op grond van de notariële beroeps- en gedragsregels alleen geld uit aan degene die als partij optreedt bij de akte en/of aanspraak kan maken op de uitbetaling op grond van de rechtshandeling die in de akte is opgenomen, behalve als uit deze regels anders voortvloeit.

12. Derdengelden

De notaris kan in het kader van de uitvoering van de opdracht gelden onder zich houden. De notaris zal deze gelden storten op een kwaliteitsrekening bij een in Nederland gevestigde bank. NMB is niet aansprakelijk voor kosten of aansprakelijkheden veroorzaakt door handelen of nalaten door de bank of niet nakoming van de verplichtingen van de bank. Indien de bank aan NMB negatieve rente over de gestorte gelden van de cliënt of een derde in rekening brengt, komt deze negatieve rente ten laste van de cliënt respectievelijk derde en wordt dit in mindering gebracht op het gestorte bedrag.

13. Beroeps- en gedragsregels

De notaris houdt zich aan alle bestaande beroeps- en gedragsregels. Een uitleg van deze regels is te vinden in de door de KNB in overleg met de Consumentenbond en Vereniging Eigen Huis opgestelde consumentenbrochure ‘Spelregels voor notaris en consument’. Deze brochure is terug te vinden op www.knb.nl en kan op verzoek worden verstrekt.

14. Privacy

De wet schrijft voor dat de notaris gegevens verzamelt van diegenen die direct of indirect bij de dienstverlening van de notaris zijn betrokken. Op de website van NMB staat de privacyverklaring waarin wordt uitgelegd hoe de notaris omgaat met de persoonsgegevens.

15. Klachten en geschillen

Als de cliënt klachten heeft over de dienstverlening van NMB, zal hij deze klachten eerst aan de notaris of haar waarnemer kenbaar moeten maken.

Er geldt een Klachten- en Geschillenregeling Notariaat. Zie daarvoor www.knb.nl en www.degeschillencommissie.nl. De Geschillencommissie Notariaat neemt een klacht pas in behandeling nadat de kantoorklachtenregeling is doorlopen.

16. Toepasselijk recht

Op de dienstverlening en de eventuele aansprakelijkstelling is Nederlands recht van toepassing. Voor beslechting van geschillen is uitsluitend de Nederlandse rechter of de Geschillencommissie bevoegd.

17. Wijziging algemene voorwaarden

NMB kan deze algemene voorwaarden zonder voorafgaand bericht aanpassen. De aangepaste algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle daaropvolgende opdrachten.